• KSIĘGA KOHELETA, KSIĘGA EKLEZJASTESA

  Spis akronimów:

  BG - Biblia Gdańska (1634 r. Public Domain );
  BW - Biblia Warszawska;
  BJW - Biblia Jakuba Wujka;
  BB - Biblia Brzeska;
  BWP - Biblia Warszawsko-Praska;
  1000 lub BT - Biblia Tysiąclecia;
  M - Tłumaczenie Czesława Miłosza;
  RWD - Ja, Rafał Łepik.  Tu możesz pobrać pliki komputerowe z Bibliami, które są Public Domain
  Rady jak się do modlić do Boga (IV 17÷V 7)
  V

  08. (BB)

  09. (RWD/KJV) + (BWP) + (BB) W każdym razie pierwsze miejsce to dla wszystkich ludzi żyjących na ziemi, by koniecznie dbano o uprawę ziemi, bo i siła Króla się na tym oprze.

  10. (BB) + (BT) + (KJV) Który się kocha w pieniądzach, nie może ich być nasycony. A kto się kocha w ich gromadzeniu, ten nie korzysta z nich. A i toć jest marność.

  11. (BW) + (RWD) Gdy majątek rośnie, rośnie liczba tych potrzebnych, którzy mogliby z niego skorzystać, i jego właściciel ma z niego tylko taki pożytek, że jego oczy go oglądają.

  12. (BJW)

  13. (BJW) + (BWP) Jest i druga niemoc bardzo zła, którąm widział pod słońcem: bogactwa - trwożliwie strzeżone przez ich właściciela - w końcu zgubę gotują ich właścicielowi.

  14. (BB)

  15. (BJW) + (BB) + (BWP) Jako wyszedł nagi z żywota matki swej, tak się wróci: nie wziąwszy nic z pracy swojej, o której się starały ręce jego, nic nie będzie mógł wziąć z tego, co przecież stanowiło jego własność.

  16. (BWP)

  17. (BT) + (RWD/KJV) A nadto wszystkie jego dni są spożywaniem w ciemności, w wielkim zmartwieniu, w zagniewaniu i niemożności.

  18. (BG) Toć jest, com ja obaczył, że dobra i osobliwa rzecz jest, jeść i pić, i używać dobrego ze wszystkiej pracy swej, którą człowiek podejmuje pod słońcem po wszystkie dni żywota swego, które mu dał Bóg; albowiem to jest dział jego

  19. (BW)

  20. (BB) + (RWD) Albowiem taki człowiek niewiele pamięta dni żywota swego, gdyż mu Bóg pocieszycielem serca jego.  O niemożność używania dób doczesnych bez błogosławieństwa od Boga (VI 1÷12)

Księga Przysłów

Księga Przysłów [Prz], Księga Przypowieści Salomona [Przyp] – jedna z ksiąg dydaktycznych (mądrościowych) Starego Testamentu. Nie jest ona dziełem jednego autora, lecz pracą zbiorową złożoną z rozmaitych tekstów, które zebrał nieznany autor w V w. p.n.e. i napisał być może część wstępną, na którą składają się ogólne napomnienia spersonifikowanej Mądrości.

Księga Koheleta

Księga Koheleta [Koh], Księga Eklezjastesa [Ekl], Księga Kaznodziei Salomona [Kazn] - księga należąca do pism dydaktycznych Starego Testamentu (w Biblii Hebrajskiej zaliczana do ketuwim - pisma). Kohelet (po gr. Ekklesiastes) - to nazwa urzędu osoby uprawnionej do przemawiania podczas zebrań. Autor podaje się za syna króla Dawida, a pewne informacje wskazują na osobę króla Salomona - co jednak stanowi prawdopodobnie fikcję literacką.

Księga Mądrości

Księga Mądrości, Mądrość Salomona – w katolickim i prawosławnym kanonie Biblii jest jedną z dydaktycznych (mądrościowych) ksiąg Starego Testamentu, zaliczaną do ksiąg deuterokanonicznych. Wyznawcy judaizmu i Kościoły protestanckie odrzucają jej kanoniczność, zaliczając Księgę Mądrości do utworów apokryficznych.

Księga Syracha

Mądrość Syracha [Syr], Eklezjastyka [Ekli] – jedna z ksiąg dydaktycznych (mądrościowych), zaliczanych przez Kościół katolicki i prawosławny do ksiąg deuterokanonicznych Starego Testamentu. Jest to jedna z nielicznych ksiąg Starego Testamentu, w której pojawia się imię autora: Jezus, syn Syracha.